CASĂ DEMOLATĂ ILEGAL ÎN CENTRUL VECHI AL ORAȘULUI TÂRGOVIȘTE! AUTORITĂȚILE AU DISPUS SISTAREA LUCRĂRILOR!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pe strada Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște, în imediata vecinătate a monumentului istoric Biserica Târgului (COD LMI DB-II-m-A-17294 Biserica “Adormirea Maicii Domnului” – a Târgului municipiul TÂRGOVIŞTE Str. Rădulescu Ion Heliade 2, datată în 1654) se afla o casă care a fost construită, probabil în perioada interbelică, și demolată, în mai multe etape, sub ochii târgoviștenilor, în decurs de aproximativ un an, în contextul în care pe panoul afișat apar următoarele date: „Lucrări necesare eliminării pericolului public și punerii în siguranță a imobilului din str. I. H. Rădulescu nr. 4 – Consolidare și reabilitare construcție C1 (Locuință P+2). Sub pretextul unor lucrări de punere în siguranță și eliminare a pericolului public, s-a procedat la demolarea, aproape în întregime, a casei. Imobilul mai păstrează momentan, aproximativ o treime dintr-un singur perete, în vreme ce restul construcției a dispărut bucată cu bucată. Mai întâi au distrus tot interiorul; în fotografiile dinaintea demarării șantierului se pot vedea clădirea veche, detaliile arhitecturale ale ferestrelor, coloanele din interior (foto 1, 2 și 3) elemente care au dispărut din primele zile de șantier; ulterior a fost desfăcut acoperișul, apoi s-a continuat cu demolarea pereților, iar în zilele din urmă s-a renunțat și la fațada principală, încadrată de două coloane, astfel că acum, din întreaga clădire nu se mai păstrează decât o parte dintr-un singur perete(foto 4,5,6). De asemenea, în locul casei care este demolată etapizat, răsare noua casă, o construcție din beton, cu două etaje, față de unul singur cât avea vechea casă, dar și cu o arhitectură complet diferită de cea a casei demolate, contrar tuturor normelor legale referitoare la statutul construcțiilor care se află în perimetrul de protecție al unui monument istoric, situație la care ne putem raporta în cazul de față. Sub pretextul eliminării pericolului public, s-a eliminat complet o clădire într-o zonă supusă reglementărilor de protecție a patrimoniului. 

Potrivit legii 3. 193 din 28 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

Autorizațiile de construire/desființare în vederea executării lucrărilor de construcții în zonele asupra cărora este instituit un anumit regim de protecție prevăzut în documentațiile de amenajare a teritoriului sau documentațiile de urbanism aprobate sau stabilite prin acte normative se emit numai cu condiția obținerii în prealabil a avizelor și acordurilor specifice din partea autorităților care au instituit respectivele restricții, după cum urmează:a) pentru lucrări de construcții care se execută la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Listei monumentelor istorice actualizată, inclusiv la anexele acestora identificate în același imobil – teren și/sau construcții, în zona de protecție a monumentelor istorice și în zone construite protejate, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate, autorizațiile de construire/desființare se emit cu avizul conform al autorității administrației publice centrale ori județene, după caz, competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural”

Se pot executa fără autorizație de construire/desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor, cu excepția cazurilor în care acestea se execută la categoriile de construcții prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b):

Articolul 3, lit. b, lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate (…) la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate;

De asemenea, pentru stabilirea regimului de protecție al imobilului, potrivit Legii Monumentelor Istorice:

se consideră zonă de protecţie suprafaţa delimitată cu o rază de 100 m în localităţi urbane, 200 m în localităţi rurale şi 500 m în afara localităţilor, măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul monumentului istoric.”

La cele precizate adaug faptul că nu doar vecinătatea cu Biserica Târgului este relevantă din punct de vedere al statutului de zonă protejată, ci și existența a numeroase monumente istorice pe Str. Ion Heliade Rădulescu, aceasta fiind o veche arteră negustorească a orașului care trebuie să-și păstreze cât mai mult din țesutul urban interbelic sau anterior acestei perioade, pentru a nu se pierde din valoarea arhitecturală a întregii zone.

Cele de mai sus au fost încadrate într-o solicitare transmisă către Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național al Județului Dâmbovița, Primăria Municipiului Târgoviște, Inspectoratul de Stat în Construcții Dâmbovița, Instituția Prefectului Dâmbovița, Ministerul Culturii Naționale și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Urmare a solictării noastre Direcția Județeană pentru Cultură Dâmbovița precizează foarte clar că lucrările s-au făcut fără aviz de la comisiile de specialitate din cadrul Ministerului Culturii:

Direcția Județeană pentru Cultură Dâmbovița a acordat, în data de 27.05.202, Avizul Favorabil pentru intervențiile necesare eliminării pericolului public și punerea în siguranță a imobilului din Târgoviște, strada I. H. Rădulescu, nr. 4, județul Dâmbovița;

Avizul Favorabil pentru eliminarea pericolului public și punerea în siguranță a imobilului din Târgoviște, strada I. H. Rădulescu, nr. 4, județul Dâmbovița, a fost eliberat pentru următoarele lucrări, ținând cont de starea avansată de degradare a construcției și amplasamentul acesteia la stradă:

intervenții reversibile, reprezentând lucrări de consolidare locală, amplasarea de împrejmuiri, montarea de plase și panouri metalice, realizarea de copertine și alte protecții, montarea de însemne, realizarea de sprijiniri, înlocuirea sau completarea de jgheaburi și burlane, amenajarea de căi de circulație și alte intervenții similare care pot afecta punctual construcția, preucm și extragerea unor elemente ale construcției și depozitarea acestora fără pierderi semnificatie de substanță istorică în cadrul procesului de extragere și depozitare;

în situația în care, pentru punerea în siguranță a construcției, vor fi necesare săpături, se va asigura, prin grija beneficiarului, supravegherea arheologică de specialitate;

-beneficiarul are obligația de a aduce la cunoștința Direcției Județene pentru Cultură Dâmbovița data și ora începerii efective a lucrărilor cu cel puțin o zi lucrătoare înaintea respectivului moment;

-la finalizarea lucrărilor de înlăturare a pericolului public, solicitantul avizului are obligația de a prezenta Direcției Județene pentru Cultură Dâmbovița un raport privitor la intervențiile efectuate.

Lucrările executate de beneficiar, în afara celor precizate în avizul eliberat pentru eliminarea pericolului public și punerea în siguranță a imobilului din Târgoviște, strada I. H. Rădulescu, nr. 4, județul Dâmbovița, nu au fost avizate de Direcția Județeană pentru Cultură Dâmbovița/ Ministerul Culturii, nefiind emise avize în acest sens în fazele DTAD/DTAC.

Constatând că, la imobilul din Târgoviște, strada I. H. Rădulescu, nr. 4, s-au executat lucrări neavizate de instituția noastră sau de Ministerul Culturii, am somat proprietarul să sisteze lucrările care se derulează la obiectivul de la adresa menționată, comunicându-i totodată obligația conservării lucrărilor efectuate și punerii în siguranță a tuturor elementelor cosntrucției pentru a evita, pe perioada sistătii lucrărilor, producerea de accidente sau de alte evenimente nedorite.

Întrucât, în conformitate cu legislația în vigoare, executarea fără autorizație de construire sau desființare ori cu neresepctarea prevederilor acesteia a lucrărilor de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare. Protejare, restaurare, conservare, preucm și orice alte lucrări, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și zone construite protejate, stabilite potrivit legii, reprezintă infracțiune, am înștiințat Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița pentru efectuarea de cercetări specifice, conform competențelor.

Facebook
Twitter
LinkedIn